Vad fungerar bra/inte? Varför? Vad saknas? Vad ska vi satsa/spara på? Har vi samsyn? Kan vi ha en plan? Vad ska det stå i den planen? .....? Hur gör andra?
Studien tar fram svaren som passar till ert behov.
Hem Bolaget Uppdrag Tjänster Kontakt

    
Statusbedömning av applikationsportföljen (Application Portfolio Assessment)

 
 
Frågorna är många och tiden knapp. Men hur ska man avgöra vad som behöver göras för att hålla planerna som verksamheten har (eller borde ha) om man inte är insatt i alla detaljer eller om man inte vill bara "släcka bränderna" eller lyssna på dem som skriker mest och högst?

Mha statusbedömningen tar vi tillsammans fram de fakta-baserade svaren och pekar ut styrkorna och svagheterna i varje applikation eller inom IT-stödet för varje verksamhets-område.

På så sätt effektiviseras arbetet med planeringen av vad som måste göras och i vilken ordning. 
 
   
  Studien bidrar även till att öka förståelsen för gemensamma behov som ofta inte finns eller planeras för i de enskilda planerna som den ansvarige för ett verksamhetsområde brukar fokusera på för sitt eget områdets behov. Det hjälper till i sin tur att bilda samsyn mellan alla inblandade, vare sig de befinner sig på beställarsidan eller inom den levererande IT-enheten.

Undersökningen görs mha ett antal kriterier som som gäller för de flesta applikationer och angrepps-sätt inom er applikationsportfölj. Dessa kriterier ger även en vägvisning för vilka angreppssätt och regelverk som bör tillämpas och efterlevas i er applikationsportfölj för att möjliggöra enklare och smidigare förvaltning och vidareutveckling av portföljen. 
 
 
 
 
Applikationsportföljen bedöms ur sex till tio olika men sammanlänkande perspektiv som alla i sin tur påverkar verksamhetens förmåga att kunna prestera högt mha sitt IT-stöd. Undersökningen visualiserar svaren mha lättförståeliga diagram som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar statusen ur dessa perspektiv, exempelvis som nedan:
 
 

 
 
  Diagrammen innehåller även statusgenomgångar per applikation eller för hela applikationspaketet för ett enskilt verksamhetsområde och konkretiserar de verkliga styrkorna och svagheterna i dessa:
 
 
   
 
Dessutom levererar undersökningen konkreta förslag på åtgärder som bör prioriteras högst per applikation, för olika applikationspaket inom ett verksamhetsområde eller ur ett verksamhets-övergripande perspektiv.

Inom alla verksamheter finns olika prioriteringar och begränasde resurser. Statusbedömningen introducerar ett beprövat arbetssätt för att göra de rätta prioriteringarna och för att använda resurserna till saker som gör mest nytta.

Kontakta easise nu så hjälps vi åt tillsammans mha denna undersökning och tar fram de konkreta svaren och de absolut lönsammaste prioriteringarna för Er framtida applikationsportfölj. Svaren plus vår gemensamma analysförmåga och erfarenhetsåtervinning bildar på ett enkelt sätt ett tillräckligt bra underlag för att skapa och förmedla den gemensamma visionen för en framtida IT-stadsplan som håller för Er framtid. 
 
 
Copyright © 2010-2020 - http://www.easi.se